راساتریدینگ

اخبار و تحلیل بازار فارکس و طلا

نیل کاشکاری از فدرال رزرو:

نیل کاشکاری

 ما باید در مورد اقدام به موقع بیش از حد در افزایش نرخ بهره محتاط باشیم.

 اگر شوک عرضه کاهش یابد، ممکن است در این صورت نیازی به افزایش نرخ بهره به میزان زیاد نباشد.

فدرال رزرو همچنان باید به داده ها وابسته باشد.

فرض بر این است که فدرال رزرو در سال ۲۰۲۴ تا حدودی می تواند سیاست های خود را “آرام” کند.

 فکر نمی کنم مقایسه با دهه های 1970 و 1980 مرتبط باشد، زیرا فدرال رزرو در آن زمان باید اعتبار خود را تثبیت می کرد.

 یک رویکرد ثابت برای افزایش نرخ ها ممکن است به ما کمک کند تا از انقباض بیش از حد لازم خودداری کنیم.

اگر طرف عرضه بهبود نیابد یا اگر انتظارات تورمی بالاتر رود، ممکن است فدرال رزرو نیاز به افزایش نرخ‌ها فراتر از آنچه در خلاصه انتظارات پیش‌بینی کرده بود، داشته باشد.